AKU PATNA bB PHARMACY QUESTION PAPERS 
 
b pharmacy/ Sem Question Papers Syllabus Scheme
1 Sem Question Papers
 
   
2 Sem Question Papers
 
   
3 Sem Question Papers
 
   
4 Sem Question Papers
 
   
5 Sem Question Papers    
6 Sem Question Papers    
7 Sem Question Papers    
8 Sem Question Papers    


Year B PHARMACY 1 sem Top
2016  
2015  
2014  
2013  
Old  

 

 

Year B PHARMACY 2 sem Top
2016  
2015  
2014  
Old  

 

Year B PHARMACY 3 sem Top
2016  
2015  
2014  
2013  
Old  

 

Year B PHARMACY 4 sem Top
2016  
2015  
2014  
Old  

 

Year B PHARMACY 5 sem Top
2016  
2015  
Old  

 

Year B PHARMACY 6 sem Top
2016  
2015  
Old  

 

Year B PHARMACY 7 sem Top
2016  
2015  
Old  

 

Year B PHARMACY 8 sem Top
2016  
2015  
Old